Home Gentoo Server

Virtual Host

17.08.2008 Posted by Александър Христов

Виртуални хостове – няколко web адреса на един сървър. Задължително е apache да се компилира с флаг vhost за да има подръжка на виртуални хостове.

Изграждане на структора за виртуален хостинг:

Във директория /var/www/ създаваме папката с името на хоста (може и повече от една) my-server.com, във нея създаваме (дублираме съдържанието на /var/www/localhost/

cgi-bin еrror htdocs icons

Във папка /etc/apache2/vhosts.d/ съсдаваме фаил с име: xx_my-server.com.conf (xx – поредния номен на фаила – 01, 02, 03 и тн.), със следното съдържание:

### www.my-server.com

<VirtualHost *:*>

DocumentRoot /var/www/my-server.com/htdocs/

ServerName my-server.com

ServerAlias my-server.com

Setenv VLOG logs/my-server.com

ErrorLog logs/my-server.com.err

<Directory /var/www/my-server.com/htdocs>

Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews

AllowOverride All Order allow,deny Allow from all

</Directory>

<Directory /var/www/my-server.com/cgi-bin>

Options -ALL ExecCGI

AllowOverride None Order allow,deny Allow from all

</Directory>

</VirtualHost>

Във /etc/apache2/vhosts.d/00_default_vhost.conf има маркирана опция NameVirtualHost *:80, рестартираме apache и ако няма проблеми продължаваме нататък.

Инсталиране на web приложения с webapp-config:

webapp-config [-ICU] [-dghus] <APPLICATION VERSION>

webapp-config -I -h www.my-server.com -u USER -d /DIR <App.Ver>

/usr/sbin/webapp-config -I -h www.lss.eu -u root -d /joomla joomla 1.5.5

-I -install, -U -update, -C -remove, -h e HOST, -d – dir, -u -USER, -g -GROUP, -s -SERVER

Тестове !!!

08.08.2008 Posted by Александър Христов

С Наско реших ме да направим малко тестове т.е.

Как се компилира като време и пройзводителност „GCC“ с флагове  Os и O3. Теста се провежда при следните обстоятелства и хардуер:

Compaq Evo D500, P4 – 1,7/256kb, 512 MB, с компилиран CCACHE, теста е с команда „emegre -eDuNav system“, броя на пакетите е 97. Веднъж се прави компилация с цел да натрупа кеш, след това 2 ри път за теста. След това се сменя флагът. Като в момента вече върви с Оs. След това се пуска О3 и една компилация с цел да натрупа кеш и една за тест. Като мога да направя сравнение, между компилацията с цел натрупване на кеш и за тест.

Резолтати:

Това е тест, с флаг Оs

real 333m3.024s

user 248m48.910s

sys 79m13.760s

Следва с О3 два теста, един (първия) при създаване на кеша е един (втория) за сравнение с флаг Os:

real 347m33.629s

user 262m51.020s

sys 79m15.660s

2-ри тест, след компилация и натрупванре на кеш

real 347m2.602s

user 262m18.760s

sys 79m38.420s,

а това са резолтати с компилация с флаг О2:

real 339m11.033s

user 254m8.090s

sys 79m42.960s